logo
Sluiten

MVO gedragscode leveranciers
Van Schoonhoven Infra verwacht van haar leveranciers en producenten in de keten (hierna te noemen de ‘leverancier’) dat zij zich structureel ontwikkelen op het gebied van maatschappelijk verantwoord werken.
Van leveranciers wordt verwacht dat zij zorgen voor veilige werkomstandigheden, dat medewerkers behandeld worden met respect en waardigheid, zij zich eerlijk en ethisch gedragen en maatschappelijk verantwoord ondernemen daar waar zij diensten of producten maken of leveren.
Van Schoonhoven Infra verwacht van haar leveranciers dat zij handelen in lijn met de principes van deze gedragscode en volledig in lijn met de (lokale) wet- en regelgeving.
Indien verzocht door Van Schoonhoven Infra dient de leverancier, binnen een redelijke termijn, alle relevante informatie in het kader van deze MVO-gedragscode aan te leveren. Niet naleven van deze code kan er toe leiden dat de relatie met de leverancier wordt heroverwogen en kan leiden tot uitsluiting.
De leverancier vertegenwoordigt door hem ingeschakelde derden alsof het om zijn eigen handelen of nalaten gaat. De leverancier staat ervoor in dat door hem ingeschakelde derden zich houden aan de MVO-gedragscode voor leveranciers.

Planet
De leverancier is zich bewust van de milieu-implicaties van zijn bedrijfsvoering en zoekt naar manieren om het effect van zijn bedrijfsvoering, de productie en de producten, op het milieu te minimaliseren. De leverancier is in het bezit van alle vereiste lokale vergunningen.
De leverancier streeft ernaar om afval zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te recyclen. Indien dit niet mogelijk is, wordt het afval op een milieuvriendelijke manier en conform de geldende wet- en regelgeving verwijderd. De leverancier zorgt ervoor dat het afval in de gehele keten (van bron tot eindbestemming) verwerkt wordt conform de wettelijke eisen.

Profit
De leverancier is verplicht zich te houden aan alle relevante anticorruptie en antiomkoping wet- en regelgeving. De leverancier mag niet betrokken zijn bij corruptie, omkoping, afpersing en verduistering in welke vorm dan ook, of deze activiteiten tolereren.
De leverancier zal zich in elk opzicht ethisch gedragen.

Overig
De leverancier onderschrijft de richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen van de ILO en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Deze zijn te vinden op respectievelijk www.ilo.org en www.oesorichtlijnen.nl.

People
De leverancier respecteert de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van Verenigde Naties en erkent zijn verantwoordelijkheid naar de medewerkers en de gemeenschappen waarin de leverancier werkzaam is.
De leverancier respecteert de universele normen met betrekking tot arbeid die zijn uitgewerkt in een reeks van verdragen van de International Labour Organization (ILO).
De leverancier biedt zijn medewerkers arbeidsvoorwaarden die minimaal voldoen aan alle (lokale) wet- en regelgeving op het terrein van (geldelijke) vergoedingen en werkuren, inclusief de wettelijke eisen met betrekking tot het minimumloon, vergoeding van overuren, ziekteverlof, stuksvergoeding en andere compensatieregelingen.
De leverancier garandeert dat alle medewerkers in dienst van de leverancier, en/of in dienst van door hem ingeschakelde derden, werken volgens de in de lokale wetgeving vastgelegde aantallen maximale werkdagen en werkuren.
De leverancier biedt zijn medewerkers een veilige en gezonde werkomgeving.
De leverancier biedt gelijke kansen aan medewerkers zonder te letten op ras, kleur, geslacht, nationaliteit, godsdienst, etnische afkomst of andere onderscheidende kenmerken. De inzet voor gelijke kansen op werk omvat aannemen of inhuren van personeel, opleiding, promotie, overeenkomst beëindiging, pensionering en alle andere voorwaarden en bepalingen uit de arbeidsvoorwaarden.
De leverancier erkent de rechten van medewerkers om zich te verenigen in vakbonden en/of ondernemingsraden overeenkomstig de toepasselijke nationale wetten en principes.
De leverancier neemt geen mensen in dienst onder de minimumleeftijd die geldt volgens de nationale wetgeving. Kinderen onder de leeftijd van 15 jaar werken niet voor de leverancier.
Indien er in de keten van de leverancier kinderarbeid wordt geconstateerd, dient de leverancier de benodigde maatregelen te nemen om dat tegen te gaan en maatregelen te nemen ter verbetering van de situatie en het welzijn van het kind en scholing van het kind te waarborgen. Het is de verantwoordelijkheid van de leverancier om kinderarbeid te melden aan de lokale autoriteiten en Van Schoonhoven.
De leverancier maakt geen gebruik van gedwongen arbeid, slavenarbeid, onvrijwillige strafarbeid en/of andere vormen van onvrijwillige arbeid, zowel in zijn eigen bedrijfsvoering als in de keten van de leverancier.

Voor akkoord:
Firma: __________________________________
Naam: __________________________________
Datum: __________________________________
Handtekening: ____________________________

Bredewold communicatienormgevers © 2020. Alle rechten voorbehouden